ZAWARTOŚĆ KOSZYKA: Produktów: (0)
Wartość: 0,00 PLN
Pokaż koszyk

Zamów telefonicznie: +48 533 336 253

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
sprzedaży prowadzonej przez G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN,
ROMAN MAGDALIŃSKI z siedzibą w Piasecznie, za pośrednictwem sklepu
internetowego gmpowersports.pl (zwanego dalej: Sklepem
Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez G-M
POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI z siedzibą
w Piasecznie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.


§ 2 Definicje
1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
określonego w zamówieniu.
a) firmę kurierską;
b) InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy
i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).
3. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych
przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,
wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta
w Sklepie Internetowym.
4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem
i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub
z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,
uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta
Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta
Klienta.
7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę
fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie
posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
10. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony
w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich
funkcjonalności Sklepu Internetowego.
11. Sprzedawca - oznacza:
a) Konrada Gan prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą G-M
POWERSPORTS KONRAD GAN z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul.
Geodetów 176, NIP: 9512298898, REGON: 142138375, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii;
b) Romana Magdalińskiego prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą G-M POWERSPORTS ROMAN MAGDALIŃSKI z siedzibą
w Piasecznie (05-500), ul. Geodetów 176, NIP: 9511883005,
REGON: 141055196, wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Rozwoju i Technologii;
działających jako wspólnicy spółki cywilnej G-M POWERSPORTS S.C.
KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI z siedzibą w Piasecznie
(05-500), ul. Geodetów 176, NIP: 9512300603, REGON: 142188427; e-
mail: info@gmpowersports.pl, będącej jednocześnie właścicielem
Sklepu Internetowego.
Numer BDO - 000412123.
12. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi
Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie
gmpowersports.pl.
13. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem
Umowy sprzedaży.
14. Trwałość - zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości
w toku zwykłego korzystania.
15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi
lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do
niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez
czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na
odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na
zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze
Sklepu Internetowego
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny
internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy,
logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem
logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach
prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów
trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować
wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą
Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było
możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych
przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń
oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne
umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka
internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub
FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą
języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe
o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest
zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas
korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są
przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego
Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie
Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.
Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie
powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani
w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient
może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej
swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie
„cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić
korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem
Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych
Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty
elektronicznej.
5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon,
konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz
aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym
oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony
Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez
Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub
naruszający dobra osobiste osób trzecich.
7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie
z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem
pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione,
dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni
stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających
z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą
o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu
Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która
naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego
przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu
treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej
na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.


§ 4 Rejestracja
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać
nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie
Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać
wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy
poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu
rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość
zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie
odpowiedniego pola w formularzu.
5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych
poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania
danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub
przewidywanych odbiorcach tych danych.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze
Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie
Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie
Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać
przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje
niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany
w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.
Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną
usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu
do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji
danych.


§ 5 Zamówienia
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty
Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie
Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie
Internetowej Sklepu.
4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest
zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór
polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie
Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia
i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności składa
zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy,
wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Potwierszam
zamówienie z obwiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką
zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za
wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach,
jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do
tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej
Sklepu. Podczas rozmowy telefonicznej Klient wskazuje Sprzedawcy nazwę
Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu,
ilość Towaru jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy
oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty
elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez
Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia –
w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem,
a Sprzedawcą. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej, Sprzedawca
informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym
koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych
kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do
zawarcia Umowy sprzedaży.
6. Sprzedawca potwierdza Klientowi treść zaproponowanej Umowy
sprzedaży, utrwaloną według wyboru Klienta - na papierze, bądź
w formie wiadomości elektronicznej – przy czym potwierdzenie następuje
przed zawarciem Umowy sprzedaży.
7. Oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży, złożone przez niego
po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa powyżej
w §5 ust. 6, jest utrwalone na papierze lub innym Trwałym nośniku.
8. Po zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca
prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie
warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności:
określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę,
koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient
zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
9. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie
Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy,
podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród
Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane
teleadresowe.
10. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa
w §5 ust. 9, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za
pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe,
cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób
Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich
dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy
sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie
przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej
pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie
podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie,
przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną
formę płatności oraz sposób Dostawy.
11. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty
zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
12. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta
adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
13. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na
podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu
zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji
jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust.
11 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta
Umowa sprzedaży.
14. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej
warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty
elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta, podczas
Rejestracji lub składania zamówienia adres.
15. Przy dokonywaniu płatności za nabyte Towary, wymienione w Załączniku
nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), które to płatności udokumentowane są
fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub
równowartość tej kwoty - podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm
podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on
zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie.
Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa powyżej, powinna
zawierać wyrazy: “mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej
transakcji, obowiązane posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
prowadzone w walucie polskiej.


§ 6 Płatności
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze
stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy
i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść
w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany
przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu
Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz
po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru
osobistego w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja
zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi
przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar
wydany zostanie w biurze Sprzedawcy, po wpłynięciu środków na
rachunek bankowy Sprzedawcy);
c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu
Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie
rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
przyjęcia zamówienia);
d) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w
tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana
niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze
Sprzedawcy).
3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej
z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał
formę przedpłaty.
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie,
o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi
dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na
Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie
płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego
terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku
bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności,
Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie
o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


§ 7 Dostawa
1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem
Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację
o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej
Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §6 ust. 2 Regulaminu.
5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy
na adres wskazany w formularzu zamówienia.
lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił
zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia
wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez
Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad
albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany
przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby
Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada
jest nieistotna.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia
wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na
wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
niedogodności dla Przedsiębiorcy.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy,
jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru
wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe
lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do
zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest
obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt
dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad
przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się
przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie
Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć
oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli
Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia
wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia
oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego
upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady
5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży,
Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy
6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację,
ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją
Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę.
7. Przedsiębiorca może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku
z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną
przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej
i przesłana na adres info@gmpowersports.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym
Przedsiębiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje
i udziela Przedsiębiorcy odpowiedzi.


§ 9 Gwarancja
1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją
udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia
i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej
Sklepu.


§ 10 Niezgodność towaru z umową
Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami
Konsumenta
1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają
w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w
odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi również
kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny
Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta,
o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia
umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego
rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm
technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość
i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami
cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe
dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca
z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod
uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez
Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich
imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że
Sprzedawca wykaże, że:
a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając
rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało
sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne
zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta
lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu
umowy.
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których
dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca
udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami
Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej
próbki lub takiego wzoru.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru
z umową w zakresie, o którym mowa w §10 ust. 2, jeżeli Konsument lub
Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia
umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru
odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §10 ust. 2, oraz
wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową
wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego
odpowiedzialność;
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub
Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów
w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową
istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej
chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez
Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich
imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową,
który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru,
istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub
domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub
charakterem braku zgodności Towaru z umową.
6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia
braku zgodności Towaru z umową określonego w §10 ust. 5, jeżeli brak ten
podstępnie zataił.
7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca
z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca
z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać
naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta
żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową
w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami
Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla
Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana niemożliwe lub wymagałyby
nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia
towaru do zgodności z umową.
9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie
okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru
z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne
niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami
Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do
zgodności z umową.
10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili,
w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub
Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową,
i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy
z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel,
w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go
nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat
pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia
Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera
od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na
swój koszt.
12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności
Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie
po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na
swój koszt.
13. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest
zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie
został wymieniony.
14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca
z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową
zgodnie z §10 ust. 8 powyżej;
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie
z §10 ust. 10 do §10 ust. 12 powyżej;
c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że
Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego
skorzystania ze środków ochrony określonych od §10 ust. 7 do §10 ust.
12 powyżej;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub
bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy
z uprawnieniami Konsumenta.
15. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami
Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta
o obniżeniu ceny.
17. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może
odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów
dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca
z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie
w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów
nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami
Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można
rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
19. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca
z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na
jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy
z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami.
21. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których
mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu
sporów konsumenckich.
 

§ 11 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami
Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili
objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę
z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną
niż przewoźnik.
Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić
od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres
Sprzedawcy, tj.: G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN
MAGDALIŃSKI, ul. Geodetów 176 (05-500), Piaseczno, lub też za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.:
info@gmpowersports.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego
wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu
pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić
od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za
pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod
adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca
niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami
Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony
internetowej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za
niezawartą.
4. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął
jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, lub Przedsiębiorcy
z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić
mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru
do Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili
otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta, lub
Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta
korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru
inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub
Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek
zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem
tego terminu.
8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca
z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie
odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę
z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie
Internetowej Sklepu.
10. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami.
12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz
Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów,
w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu.

 

§ 12 Usługi nieodpłatne
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi
nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy;
b) Newsletter;
c) Prowadzenie Konta Klienta.
2. Usługi wskazane w §12 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24
godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form,
czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług,
o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza
umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest
w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój
adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz
rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej
Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient
otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia
zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez
Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi
Newsletter.
Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole
w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty
elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje
o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter
przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali
subskrypcji.
8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności:
informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki
oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej
Newsletter.
9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez
wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego
w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter
lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na
zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi
dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu,
umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas
Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii
zamówień już zrealizowanych.
11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia
Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta
Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od
zgłoszenia żądania.
12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta
i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę
Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy
lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie
związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na
zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak
również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów,
naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych
jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:
przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub
innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta
i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny
do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do
Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta
o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą
elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.


§ 13 Ochrona danych osobowych
1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone w Polityce
prywatności.


§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów
sprzedaży)
1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie
usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn,
z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed
rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług
drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego
oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość,
umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty
elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.


§ 15 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych
z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w
granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego
Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony
Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony
będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla
rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie.
4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne
w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do
pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności
rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji
Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma
ODR).
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem
wejścia w życie nowego Regulaminu realizowane na podstawie
Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania
na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni
przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za
pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik
do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej
treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co
skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu.
6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Wszelkich informacji na temat asortymentu oraz zamówień udzielamy pod adresem e-mail:

pod numerami telefonów:

+48 793-214-793
+48 791-579-995