ZAWARTOŚĆ KOSZYKA: Produktów: (0)
Wartość: 0,00 PLN
Pokaż koszyk

Zamów telefonicznie: +48 533 336 253

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
gmpowersports.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest G-M
POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI z siedzibą
w Piasecznie (05-500), ul. Geodetów 176, NIP: 9512300603, REGON:
142188427, zwana dalej G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN
MAGDALIŃSKI.
3. Dane osobowe zbierane przez G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN,
ROMAN MAGDALIŃSKI za pośrednictwem Sklepu Internetowego
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również
RODO.
4. G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI dokłada
szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów
odwiedzających Sklep Internetowy.


§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz
podstawa prawna
1. G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI zbiera
informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych
prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub
jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie
Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą
elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1
lit. b RODO).
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu.
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić
hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje
następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo
poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.
7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje
następujące dane:
a) adres e-mail;
b) firmę Przedsiębiorcy;
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane
dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych
czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna
- prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na
poprawie funkcjonalności tych usług.
10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane
niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania
z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane
dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki
Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia
roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna -
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed
roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami
państwowymi.
11. Przekazanie danych osobowych do G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN,
ROMAN MAGDALIŃSKI jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami
sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych
w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację
i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez
Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia
Klienta.


§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane
oraz jak długo są przechowywane?
1. Dane osobowe Klienta przekazywane dostawcom usług, z których
korzysta G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI przy
prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane
są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo
podlegają poleceniom G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN
MAGDALIŃSKI co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty
przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich
przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN,
ROMAN MAGDALIŃSKI korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane
osobowe wyłącznie na polecenie G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD
GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący
usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do
marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym,
systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN
MAGDALIŃSKI korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na
polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych
osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych
oraz bankowe.
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane przez G-M
POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI tak długo, aż
zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić
G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI i jakie
mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej - trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez G-M
POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI tak długo, jak
jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis
szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć,
a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe
mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym
podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
a) firmie kurierskiej;
b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej
usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty).
5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom
lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu
Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem
Internetowym.
6. W przypadku skierowania żądania G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN,
ROMAN MAGDALIŃSKI udostępnia dane osobowe uprawnionym organom
państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury,
Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.

 § 3 Mechanizm cookies, adres IP
1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane
są one przez G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI
na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli
przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę
domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną,
losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za
pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez G-M
POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI produkty do
indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających
Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk
odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
2. G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI wykorzystuje
dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
wyłączeniu komputera zapisane informacje usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z komputerów Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego
Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera
Klientów.
3. G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI wykorzystuje
cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji
Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient
nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie
wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia
ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu
internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies
zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się
do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania
lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci
mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu
Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
b) przeglądarka Facebook in-app Browser;
c) przeglądarka Internet Explorer;
d) przeglądarka Microsoft EDGE;
e) przeglądarka Mozilla Firefox;
f) przeglądarka Opera;
g) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
h) przeglądarka Samsung Browser.
7. G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI może
gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi
osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług
internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości
przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się
przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez G-
M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI przy
diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz
statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej
odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu
Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej
identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych
programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. G-
M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI nie ponosi
odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił G-M
POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez G-M
POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI zgodnie
z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych
konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub
funkcjonalności, które zgodnie z prawem G-M POWERSPORTS S.C.
KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna:
art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego
danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli G-M POWERSPORTS S.C.
KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI przetwarza jego dane w oparciu
o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług G-M
POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI, prowadzenie
statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu
Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego,
a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów
marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać
sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym
profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i G-M POWERSPORTS S.C.
KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI nie będzie miał innej podstawy
prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta
zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) -
podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
Państwa członkowskiego, któremu G-M POWERSPORTS S.C.
KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, G-M POWERSPORTS
S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI może zachować pewne dane
osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania
się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega G-M
POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI. Dotyczy to
w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko,
adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania
skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług G-M
POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI, czy też
dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru
zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania
skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub
świadczeniem usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art.
18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
objętych żądaniem. G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN
MAGDALIŃSKI nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym
marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych
wówczas G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN
MAGDALIŃSKI ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do
sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub wykorzystywane ale one potrzebne
Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
względu na szczególną sytuację ochrona interesów, praw
i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje
Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest
możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO
oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle
tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku
z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego
dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki
Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo
żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem
powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
administratora danych osobowych.
8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
z powyższych praw, G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN
MAGDALIŃSKI spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak -
z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań G-M
POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI nie będzie mógł
spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch
miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania
żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji
przysługujących mu uprawnień.
10. Klient ma prawo żądać od G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN
MAGDALIŃSKI przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując
zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło
1. G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI zapewnia
Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych
osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. G-M
POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI stosuje certyfikat
SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie
bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił
w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia
wygenerowanie nowego hasła. G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN,
ROMAN MAGDALIŃSKI nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest
przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego
odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail
w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy
formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres
poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej
zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą
przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie
Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego
hasła.
3. G-M POWERSPORTS S.C. KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI nigdy nie
wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą
o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do
konta Klienta.


§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym G-M POWERSPORTS S.C.
KONRAD GAN, ROMAN MAGDALIŃSKI poinformuje Klientów z wyprzedzeniem
7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
info@gmpowersports.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2022 r.

Wszelkich informacji na temat asortymentu oraz zamówień udzielamy pod adresem e-mail:

pod numerami telefonów:

+48 793-214-793
+48 791-579-995